Търсене - BUSQUEDA

ГОВОРЕТЕ С ВАШИЯ СВЕЩЕНИК

ГОВОРЕТЕ С ВАШИЯ СВЕЩЕНИК
За всяка Ваша грижа, нужда или проблем има молитва и може да се намери разрешение.

02 май, 2015

1150 ПРАВОСЛАВНИ ХРИСТИЯНИ

Да е честита на всички 1150-годишнината
от  покръстването на българския народ и паметта на св. цар Борис I Михаил
!
Честит именден на именниците!

ПАТРИАРШЕСКО
И СИНОДАЛНО
ПОСЛАНИЕ

по по­вод 1150-годишнината
от  покръстването на българския народ и паметта на св. цар Борис I Михаил

“Из­­­пъл­­­нен със страх Бо­­жи, бо­­гоб­­­ла­­же­­ни ца­­рю Бо­­ри­­се, ста­­нал си жи­­ли­­ще на Све­­тия Дух.”
(Тро­­пар, гл. 6)

Въз­­­лю­­бе­­ни в Гос­­­по­­да че­­да на све­­та­­та ни Цър­­к­­­ва,
Хрис­­­тос вос­­к­­­ре­­се!

Ос­­­та­­вай­­ки под зна­­ка на ра­­дост­­­та от Хрис­­­то­­во­­то Въз­­к­­­ре­­се­­ние, днес св. Цър­­к­­­ва ни при­­кан­­­ва да си спом­­­ним и за рав­­­но­­а­­пос­­­тол­­­ния цар Бо­­рис, бла­­го­­да­­ре­­ние на ко­­го­­то в да­­леч­­­но­­то де­­ве­­то сто­­ле­­тие бъл­­­гар­­с­­­ки­­ят род въз­­п­­­рие спа­­си­­тел­­­ни­­те ис­­­ти­­ни на хрис­­­ти­­ян­­с­­­ка­­та вя­­ра. Да си спом­­­ним за бо­­гоб­­­ла­­же­­ния цар Бо­­рис, при­­ел в кръ­­щел­­­ния ку­­пел име­­то Ми­­ха­­ил, ко­­го­­то Бог бе ви­­дял ка­­то дос­­­то­­ен съ­­съд за Сво­­я­­та бла­­го­­дат, прос­­­ве­­ща­­вай­­ки ума и сър­­­це­­то му с ис­­­тин­­с­­­ка­­та вя­­ра и оп­­­ре­­де­­ляй­­ки му жре­­бия на рав­­­но­­а­­пос­­­тол­­с­­т­­­во­­то. И та­­ка, от­­­но­­во да прос­­­ла­­вим за­­ед­­­но с ця­­ла­­та Цър­­к­­­ва вла­­де­­те­­ля, оп­­­ре­­де­­лил как­­­то с лич­­­ния, та­­ка и със своя дър­­­жав­­­ни­­чес­­­ки из­­­бор при­­об­­­ща­­ва­­не­­то на на­­шия на­­род и на дър­­­жа­­вата ни към хрис­­­ти­­ян­­с­­­ка­­та ци­­ви­­ли­­за­­ция.
Пре­­да­­ни­­е­­то на Цър­­к­­­ва­­та е за­­па­­зи­­ло за нас об­­­ра­­за на рав­­­но­­а­­пос­­­тол­­­ния св. цар Бо­­рис ка­­то ис­­­тин­­с­­­ки от­­­да­­ден на хрис­­­ти­­ян­­с­­­ка­­та вя­­ра вла­­де­­тел, в ко­­го­­то изо­­бил­­­но е дейс­­т­­­ва­­ла Бо­­жи­­я­­та бла­­го­­дат. Не­­го­­ви­­ят съв­­­ре­­мен­­­ник ­ Кон­­с­­­тан­­­ти­­но­­пол­­с­­­ки­­ят пат­­­ри­­арх св. Фо­­тий, пи­­ше, че той е бил “оза­­рен ду­­шев­­­но с бля­­съ­­ка на Бо­­жес­­т­­­ве­­ния Дух” и “въз­­­ве­­ден към свет­­­ли­­на­­та на бла­­го­­чес­­­ти­­е­­то”, че е из­­­вър­­­шил та­­ко­­ва де­­ло, с ко­­е­­то се е из­­­диг­­­нал до “де­­я­­ни­­е­­то и под­­­ра­­жа­­ни­­е­­то на ве­­ли­­кия Кон­­с­­­тан­­­тин”, че е бил на­­ис­­­ти­­на “от Бо­­га княз на Бъл­­­га­­рия”. Сто­­ле­­тие по-къс­­­но друг ве­­лик све­­тец на Цър­­к­­­ва­­та ­ Кон­­с­­­тан­­­ти­­но­­пол­­с­­­ки­­ят пат­­­ри­­арх Ни­­ко­­лай Мис­­­тик, каз­­­ва, че “бла­­же­­ни­­ят” Бо­­рис “се­­га се на­­ми­­ра при свет­­­ци­­те на не­­бе­­то” и стои пред Бо­­га, удос­­­то­­ен с го­­ля­­ма пох­­­ва­­ла за де­­ло­­то, ко­­е­­то с по­­мощ­­­та на Бо­­га е нап­­­ра­­вил за бъл­­­га­­ри­­те, а имен­­­но за то­­ва, че е по­­ло­­жил ос­­­но­­ва­­та на вя­­ра­­та, за­­ра­­ди ко­­е­­то и спра­­вед­­­ли­­во се по­­чи­­та”. То­­зи об­­­раз до­­пъл­­­ва и Ох­­­рид­­с­­­ки­­ят бъл­­­гар­­с­­­ки ар­­­хи­­е­­пис­­­коп Те­­о­­фи­­лакт, оп­­­ре­­де­­ляй­­ки св. цар Бо­­рис I Ми­­ха­­ил ка­­то “Бо­­жи на­­мес­­т­­­ник” и “ос­­­ве­­тен княз на Бъл­­­га­­рия”, чи­­я­­то ду­­ша “поз­­­на­­ла Бо­­жи­­я­­та во­­ля”, та­­ка че уп­­­рав­­­ле­­ни­­е­­то му “пре­­ми­­на­­ло в трай­­но спо­­койс­­т­­­вие и не­­мал­­­ко на­­ро­­ди му се по­­ко­­ри­­ли, за­­що­­то си­­гур­­­но се упо­­ва­­вал на ис­­­тин­­с­­­кия Бог”. А след от­­­ми­­на­­ва­­не­­то си от то­­зи свят “бил прос­­­ла­­вен от Гос­­­по­­да с чу­­де­­са и из­­­це­­ле­­ния, ко­­и­­то бо­­го­­леп­­­но се из­­­вър­­ш­­­ва­­ли чрез мо­­щи­­те му”.
Днес ­ 1150 го­­ди­­ни след пок­­­ръс­­т­­­ва­­не­­то на бъл­­­гар­­с­­­кия на­­род ­ те­­зи и мно­­жес­­т­­­во­­то дру­­ги сви­­де­­тел­­с­­т­­­ва от ми­­на­­ло­­то от­­­но­­во ни при­­пом­­­нят, че са­­мо след­­­вай­­ки за­­ве­­ти­­те на на­­ши­­те предци, ро­­ди­­ли ни за Гос­­­по­­да, бих­­­ме мог­­­ли и ние да се на­­дя­­ва­­ме на Бо­­жи­­я­­та по­­мощ и зак­­­ри­­ла. Че ако ис­­­ка­­ме и днес на­­ши­­ят на­­род и дър­­­жа­­вата ни да се рад­­­ват на ми­­ра и бла­­го­­ден­­с­­т­­­ви­­е­­то, ко­­и­­то да­­ру­­ва Бо­­жи­­я­­та бла­­го­­дат, тряб­­­ва да сме твър­­­ди и не­­по­­ко­­ле­­би­­ми в из­­­по­­вяд­­­ва­­не­­то на спа­­си­­тел­­­на­­та пра­­вос­­­лав­­­на вя­­ра, за­­ве­­ща­­на ни вед­­­нъж и за­­ви­­на­­ги чрез жи­­во­­та и де­­ло­­то на пър­­­вия бъл­­­гар­­с­­­ки хрис­­­ти­­ян­­с­­­ки вла­­де­­тел и ви­­на­­ги па­­зе­­на от на­­шия бла­­го­­чес­­­тив на­­род ка­­то най-скъ­­по­­цен­­­но сък­­­ро­­ви­­ще и за­­лог за на­­ше­­то пре­­бъд­­­ва­­не във ве­­ко­­ве­­те.
Де­­ло­­то на пок­­­ръс­­т­­­ва­­не­­то на на­­шия на­­род бе­­ше увен­­­ча­­но още при­­жи­­ве на све­­тия цар Бо­­рис-Ми­­ха­­ил и с уч­­­ре­­дя­­ва­­не­­то на све­­та­­та Бъл­­­гар­­с­­­ка пра­­вос­­­лав­­­на цър­­к­­­ва. Св. цар Бо­­рис бе и пър­­­ви­­ят, кой­­то се пог­­­ри­­жи По­­мес­­т­­­на­­та ни Цър­­к­­­ва и пра­­вос­­­лав­­­на­­та хрис­­­ти­­ян­­с­­­ка вя­­ра да про­­ник­­­нат най-здра­­во в на­­ше­­то на­­род­­­нос­­т­­­но би­­тие и кул­­­ту­­ра, въз­­­ди­­гай­­ки хра­­мо­­ве на Жи­­вия Бог и усър­­д­­­но под­­­по­­ма­­гай­­ки де­­ло­­то на цър­­­ков­­­на­­та прос­­­ве­­та. При­­мер, кой­­то е дос­­­то­­ен за след­­­ва­­не осо­­бе­­но днес, ко­­га­­то пра­­вос­­­лав­­­ни­­ят ни на­­род жи­­вее в ус­­­ло­­ви­­я­­та на ду­­хов­­­ни из­­­пи­­та­­ния и не­­ряд­­­ко се ув­­­ли­­ча по съм­­­ни­­тел­­­ни цен­­­нос­­­ти и иде­­а­­ли, ко­­и­­то вмес­­­то към тес­­­ния път на веч­­­ния жи­­вот и нас­­­ле­­дя­­ва­­не­­то на Цар­­с­­т­­­во­­то Бо­­жие, го тлас­­­кат към ши­­ро­­кия път на гре­­ха (Мат. 7:13-14). За­­то­­ва не­­ка пом­­­ним на­­ши­­те нас­­­тав­­­ни­­ци, ко­­и­­то са ни про­­по­­вяд­­­ва­­ли сло­­во­­то Бо­­жие, и, имай­­ки пред очи свър­­­ше­­ка на тех­­­ния жи­­вот, да под­­­ра­­жа­­ва­­ме на вя­­ра­­та им (Евр. 13:7).
“Бла­­же­­ни ца­­рю Бо­­ри­­се, ка­­то сто­­иш пред прес­­­то­­ла на Все­­виш­­­ния, мо­­ли Хрис­­­та Бо­­га да да­­ря­­ва на на­­ро­­да ни мъд­­­рост и си­­ла, а на нас, ко­­и­­то ти се мо­­лим ­ спа­­се­­ние на на­­ши­­те ду­­ши” (Кон­­­дак, гл. 2).

Хрис­­­тос вос­­к­­­ре­­се!

ПРЕД­­­СЕ­­ДА­­ТЕЛ НА СВ. СИ­­НОД
† Н Е О Ф И Т
ПАТ­­­РИ­­АРХ БЪЛ­­­ГАР­­С­­­КИ


ЧЛЕ­­НО­­ВЕ:
Вра­чан­с­ки мит­ро­по­лит КА­ЛИ­НИК
Сли­вен­с­ки мит­ро­по­лит ЙО­А­НИ­КИЙ
Ви­дин­с­ки мит­ро­по­лит ДО­МЕ­ТИ­АН
На САЩ, Ка­на­да и Ав­с­т­ра­лия мит­ро­по­лит ЙО­СИФ
Ве­ли­ко­тър­нов­с­ки мит­ро­по­лит ГРИ­ГО­РИЙ
Пле­вен­с­ки мит­ро­по­лит ИГ­НА­ТИЙ
Ста­ро­за­гор­с­ки мит­ро­по­лит ГА­ЛАК­ТИ­ОН
Лов­чан­с­ки мит­ро­по­лит ГАВ­РИ­ИЛ
Плов­див­с­ки мит­ро­по­лит НИ­КО­ЛАЙ
До­рос­тол­с­ки мит­ро­по­лит АМ­В­РО­СИЙ
Западно- и Средноевропейски митрополит АНТОНИЙ
Варненски и Великопреславски митрополит ЙО­АН
Неврокопски митрополит СЕ­РА­ФИМ
Русенски митрополит НА­УМНяма коментари:

Публикуване на коментар