Търсене - BUSQUEDA

ГОВОРЕТЕ С ВАШИЯ СВЕЩЕНИК

ГОВОРЕТЕ С ВАШИЯ СВЕЩЕНИК
За всяка Ваша грижа, нужда или проблем има молитва и може да се намери разрешение.
ВЪПРОСИ КЪМ СВЕЩЕНИКА: http://santa-lucia.site/

10 март, 2016

Енорийски лист с апостолските и евангеските четива, тропари и кондаци които ще бъдат четени в празничните и неделните дни:


  
  на 13 март

Неделя Сиропустна – Изгонване на Адам от Рая. НЕДЕЛЯ НА ПРОШКАТА.

(Сирни заговезни). Св. Никифор, патр. Цариградски.

Утрено св. Евангелие 8Иоан. 20:11 – 18

 В онова време Мария стоеше при гроба отвън и плачеше. И както плачеше, надникна в гроба; и вижда два Ангела в бяло облекло да седят - единият при главата, а другият при нозете, дето беше лежало тялото Иисусово. И те й казват: жено! защо плачеш? Отговори им: дигнали Господа моего, и не зная, де са Го турили. Като рече това, обърна се назад и видя Иисуса да стои; ала не знаеше, че е Иисус. Иисус й казва: жено! защо плачеш? кого търсиш? Тя, мислейки, че е градинарят, каза Му: господине, ако си Го ти изнесъл, кажи ми, де си Го турил, и аз ще Го взема. Иисус й казва: Марийо! Тя се обърна и Му рече: "Равуни!" което значи Учителю. Иисус й казва: не се допирай До Мене, защото още не съм възлязъл при Отца Си; но иди при братята Ми и им кажи: възлизам при Моя Отец и при вашия Отец, и при Моя Бог и вашия Бог. Дохожда Мария Магдалина, та обажда на учениците, че видяла Господа и че това й казал.

  · Во время оно, Марíа же стоя́ше у грóба внѣ́ плáчущи: я́коже плáкашеся, при­­ни́че во грóбъ
· и ви́дѣ двá áнгела въ бѣ́лыхъ [ри́захъ] сѣдя́ща, еди́наго у главы́ и еди́наго у ногý, идѣ́же бѣ́ лежáло тѣ́ло Иисýсово.
· И глагóласта éй о́на: жéно, чтó плáчешися? Глагóла и́ма: я́ко взя́ша Гóспода мо­егó, и не вѣ́мъ, гдѣ́ положи́ша егó.
· И сiя́ рéкши обрати́ся вспя́ть и ви́дѣ Иисýса стоя́ща, и не вѣ́дяше, я́ко Иисýсъ éсть.
· Глагóла éй Иисýсъ: жéно, чтó плáчеши, когó и́щеши? Онá [же] мня́щи, я́ко вертогрáдарь éсть, глагóла емý: гóсподи, áще ты́ еси́ взя́лъ егó, повѣ́ждь ми́, гдѣ́ еси́ положи́лъ егó, и áзъ воз­мý егó.
· Глагóла éй Иисýсъ: Марíе. Онá [же] обрáщшися глагóла емý: раввуни́, éже глагóлет­ся, учи́телю.
· Глагóла éй Иисýсъ: не при­­касáйся мнѣ́, не ý бо взыдóхъ ко Отцý мо­емý: иди́ же ко брáтiи мо­éй и рцы́ и́мъ: восхождý ко Отцý мо­емý и Отцý вá­шему, и Бóгу мо­емý и Бóгу вá­шему.
· Прiи́де [же] Марíа Магдали́на повѣ́да­ю­щи ученикóмъ, я́ко ви́дѣ Гóспода, и сiя́ речé éй.
 

 На св. Литургия   

  Апостол

Рим. 13:11 – 14:4

 Прокимен, глас 4

 Въздайте оброци на Господа, нашия Бог, и ги изпълнявайте.

Стих: Знаен е в Иудеа Бог, велико е Неговото Име у Израиля.

 Братя, сега е по-близо до нас спасението, нежели когато повярвахме. Нощта се провали, а денят се приближи: да отхвърлим, прочее, делата на мрака и да наденем оръжието на светлината. Като в ден, да се държим благоприлично, без да се предаваме нито на срамни гощавки и пиянство, нито на сладострастие и разпътство, нито на раздор и завист; но облечете се в Господа нашего Иисуса Христа, и грижите за плътта не превръщайте в похоти. Немощния във вярата приемайте без препирни за мнения. Един вярва, че може да яде всичко, а немощният яде зеленчук. Който яде, да не презира оногова, който не яде; и който не яде, да не осъжда оногова, който яде, понеже Бог го е приел. Кой си ти, който съдиш чуждия слуга? Пред своя Господар стои той, или пада. И ще бъде изправен, защото Бог е мощен да го изправи.

   Братие, Ны́нѣ бо ближáйшее нáмъ спасéнiе, нéжели егдá вѣ́ровахомъ.
· Нóщь [ýбо] прéйде, а дéнь при­­бли́жися: от­ложи́мъ ýбо дѣлá тéмная, и облечéмся во орýжiе свѣ́та.
· Я́ко во дни́, благообрáзно да хóдимъ, не козлогласовáнiи и пiя́н­ствы, не любо­дѣя́нiи и студодѣя́нiи, не рвéнiемъ и зáвистiю:
· но облецы́теся Гóсподемъ нáшимъ Иисýсъ Христóмъ, и плóти угóдiя не твори́те въ пóхоти.
· Изнемогáющаго же въ вѣ́рѣ прiéмлите, не въ сомнѣ́нiе помышлéнiи.
· О́въ бо вѣ́руетъ я́сти вся́, а изнемогáяй зéлiя [да] я́стъ.
· Яды́й не ядýщаго да не укоря́етъ: и не яды́й ядýщаго да не осуждáетъ: Бóгъ бо егó прiя́тъ.
· Ты́ ктó еси́ судя́й чуждéму рабý? Сво­емý Гóсподеви сто­и́тъ, или́ пáдаетъ. Стáнетъ же, си́ленъ бо éсть Бóгъ постáвити егó.

   Св. Евангелие

Мат. 6:14 – 21

 Рече Господ, ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости Небесният ви Отец; ако ли не простите на човеците съгрешенията им, и вашият Отец няма да прости съгрешенията ви. Също, кога постите, не бивайте намръщени като лицемерците; защото те си правят лицата мрачни, за да се покажат пред човеците, че постят. Истина ви казвам, те получават своята награда. А ти, кога постиш, помажи главата си и умий лицето си, та да се покажеш, че постиш не пред човеците, но пред твоя Отец, Който е на тайно; и твоят Отец, Който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве. Не си събирайте съкровища на земята, дето ги яде молец и ръжда, и дето крадци подкопават и крадат; но събирайте си съкровища на небето, дето ни молец, ни ръжда ги яде, и дето крадци не подкопават и не крадат; защото, дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.

  · Рече Господь, А́ще бо от­пущáете человѣ́комъ согрѣшéнiя и́хъ, от­пýститъ и вáмъ Отéцъ вáшъ небéсный:
· áще ли не от­пущáете человѣ́комъ согрѣшéнiя и́хъ, ни Отéцъ вáшъ от­пýститъ вáмъ согрѣшéнiй вáшихъ.
· Егдá же поститéся, не бýдите я́коже лицемѣ́ри сѣ́ту­ю­ще: помрачáютъ бо ли́ца своя́, я́ко да явя́т­ся человѣ́комъ постя́щеся. Ами́нь глагóлю вáмъ, я́ко воспрiéмлютъ мздý свою́.· Ты́ же постя́ся помáжи главý твою́, и лицé твоé умы́й,
· я́ко да не яви́шися человѣ́комъ постя́ся, но Отцý тво­емý, и́же въ тáйнѣ: и Отéцъ твóй, ви́дяй въ тáйнѣ, воз­дáстъ тебѣ́ я́вѣ.
· Не скрывáйте себѣ́ сокрóвищъ на земли́, идѣ́же чéрвь и тля́ тли́тъ, и идѣ́же тáтiе подкóпываютъ и крáдутъ:
· скрывáйте же себѣ́ сокрóвище на небеси́, идѣ́же ни чéрвь, ни тля́ тли́тъ, и идѣ́же тáтiе не подкóпываютъ, ни крáдутъ:
· идѣ́же бо éсть сокрóвище вá­ше, тý бýдетъ и сéрдце вá­ше.

 Песнопения Възкресен Тропар, глас: 8

 С высоты́ снизше́л еси́, Благоутро́бне, погребе́ние прия́л еси́ три-дне́вное, да нас свободи́ши страсте́й, Животе́ и Воскресе́ние на́ше, Го́споди, сла́ва Тебе́!


От висините си слязал, Добросърдечне, приел си  тридневно погребение, за да ни освободиш от страданията. Живот и възкресение наше, Господи, слава на Тебе!

  Тропар на храмовия светия: светите равноапостолни  Кирил и Методий, глас :4

 Яко апостолом единонравнии и словенских стран учителие, Кирилле и Методие богомудрии,  Владику всех молите,  вся язики словенския утвердити в Православии и единомислии,  умирити мир и спасти души нашя.

 Кириле и Методие  богомъдри, Като равни на апостолите и учители на славянските страни, молете Владиката на всичко да утвърди всички славянски народи в православие и единомислие, да умири света и да спаси душите ни.

 Кондак, глас: 4

  Ныне время добродетелей явися,  и при дверех Судия, не скорбим,  но приидите постящеся принесем слезы,  умиление и милостыню, зовуще:  согрешихом паче песка морскаго,  но ослаби всем всех Свободителю,  да восприимем нетленный венец.

 Сега се откри време за добродетели и Съдията е при вратата, нека да не скърбим; но дойдете, като постим, да принесем сълзи, умиление и милостиня и да викаме: съгреших повече от морския пясък, но Освободителю, прости на всички всичко, та да приемем нетленен венец.


 

БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВA  В ИСПАНИЯ
БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
ЗАПАДНО И СРЕДНОЕВРОПЕЙСКА ЕПАРХИЯ
БПЦ OБЩИНА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" В ОБЛАСТ ВАЛЕНСИЯ НА ИСПАНИЯ
http://bg-tzarkva-ispania.blogspot.com.es/Няма коментари:

Публикуване на коментар