Търсене - BUSQUEDA

ГОВОРЕТЕ С ВАШИЯ СВЕЩЕНИК

ГОВОРЕТЕ С ВАШИЯ СВЕЩЕНИК
За всяка Ваша грижа, нужда или проблем има молитва и може да се намери разрешение.
ВЪПРОСИ КЪМ СВЕЩЕНИКА: http://santa-lucia.site/

17 март, 2016

Енорийски лист с апостолските и евангеските четива, тропари и кондаци които ще бъдат четени в празничните и неделните дни:

  
  на 20 март
Първа Неделя на Великия пост – ПРАВОСЛАВНА. Преп. Отци, избити в манастира „св. Сава“.


Утрено св. Евангелие 9
Иоан 20:19 – 31

Вечерта в първия ден на седмицата, когато вратата на къщата, дето се бяха събрали учениците Му, стояха заключени, поради страх от иудеите, дойде Иисус, застана посред и им казва: мир вам! И това като рече, показа им ръцете и нозете и ребрата Си. Учениците се зарадваха, като видяха Господа. А Иисус пак им рече: мир вам! Както Ме Отец прати, тъй и Аз ви пращам. И като рече това, духна и им казва: приемете Духа Светаго. На които простите греховете, тям ще се простят; на които задържите, ще се задържат. А Тома, един от дванайсетте, наричан Близнак, не беше с тях, когато дохожда Иисус. Другите ученици му казваха: видяхме Господа. А той им рече: ако не видя на ръцете Му белега от гвоздеите, и не туря пръста си в раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам. След осем дена учениците Му бяха пак вкъщи, и Тома с тях. Дойде Иисус, когато вратата бяха заключени, застана посред тях и рече: мир вам! После казва на Тома: дай си пръста тук, и виж ръцете Ми; дай си ръката и тури в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ. Отговори Тома и Му рече: Господ мой и Бог мой! Иисус му казва: Тома, ти повярва, защото Ме видя; блажени, които не са видели, и са повярвали. И много други чудеса направи Иисус пред учениците Си, за които не е писано в тая книга. А това е написано, за да повярвате, че Иисус е Христос, Син Божий, и като вярвате, да имате живот в Неговото име. 


·         Сýщу же пóздѣ въ дéнь тóй во еди́ну от­ суббóтъ, и двéремъ затворéн­нымъ, идѣ́же бя́ху ученицы́ [егó] сóбрани, стрáха рáди Иудéйска, прiи́де Иисýсъ и стá посредѣ́, и глагóла и́мъ: ми́ръ вáмъ.
·         И сié рéкъ, показá и́мъ рýцѣ [и нóзѣ] и рéбра своя́. Возрáдовашася ýбо ученицы́, ви́дѣв­ше Гóспода.
·         Речé же и́мъ Иисýсъ пáки: ми́ръ вáмъ: я́коже послá мя Отéцъ, и áзъ посылáю вы́.
·         И сié рéкъ, дýну и глагóла и́мъ: прiими́те Дýхъ свя́тъ:
·         и́мже от­пуститé грѣхи́, от­пýстят­ся и́мъ: и и́мже держитé, держáт­ся.
·         Ѳомá же, еди́нъ от­ обою­нá­де­ся­те, глагóлемый близнéцъ, не бѣ́ [тý] съ ни́ми, егдá прiи́де Иисýсъ.
·         Глагóлаху же емý друзíи ученицы́: ви́дѣхомъ Гóспода. О́нъ же речé и́мъ: áще не ви́жу на рукý егó я́звы гвоз­ди́н­ныя, и вложý пéрста мо­егó въ я́звы гвоз­ди́н­ныя, и вложý рýку мою́ въ рéбра егó, не и́му вѣ́ры.
·         И по днéхъ осми́хъ пáки бя́ху внýтрь ученицы́ егó, и Ѳомá съ ни́ми. Прiи́де Иисýсъ двéремъ затворéн­нымъ, и стá посредѣ́ [и́хъ] и речé: ми́ръ вáмъ.
·         Потóмъ глагóла Ѳомѣ́: при­­неси́ пéрстъ твóй сѣ́мо, и ви́ждь рýцѣ мо­и́: и при­­неси́ рýку твою́, и вложи́ въ рéбра моя́: и не бýди невѣ́ренъ, но вѣ́ренъ.
·         И от­вѣщá Ѳомá и речé емý: Госпóдь мóй и Бóгъ мóй.
·         Глагóла емý Иисýсъ: я́ко ви́дѣвъ мя́, вѣ́ровалъ еси́: блажéни не ви́дѣв­шiи и вѣ́ровав­ше.
·         Мнóга же и и́на знáменiя сотвори́ Иисýсъ предъ ученики́ сво­и́ми, я́же не сýть пи́сана въ кни́гахъ си́хъ:
·         сiя́ же пи́сана бы́ша, да вѣ́руете, я́ко Иисýсъ éсть Христóсъ Сы́нъ Бóжiй, и да вѣ́ру­ю­ще живóтъ и́мате вои́мя егó.

На св. Литургия   
  
Апостол
Евр. 11:24 – 26. 32 – 40; 12:1 - 2
Прокимен, глас 4

 Братя, с вяра Моисей, като порасна, отказа се да се нарича син на фараоновата дъщеря, и предпочете да страда заедно с народа Божий, отколкото да има кратковременна, греховна наслада, и охулването Христово счете за по-голямо богатство, отколкото египетските съкровища; защото имаше пред очи наградата. И какво още да кажа? Защото време не ще ми стигне, да разказвам за Гедеона, Варака, Самсона и Иефтая, за Давида и Самуила и за другите пророци, които чрез вяра победиха царства, вършиха правда, получиха обещания, затулиха уста на лъвове, угасиха огнена сила, избягнаха острието на меча, от немощни станаха крепки, бидоха силни на война, обърнаха на бяг чужди пълчища, жени приеха умрелите си възкръснали; други пък бяха измъчени, като не приеха да бъдат освободени, за да получат по-добро възкресение; други пък изпитаха подигравки и бичове, а също окови и затвор, с камъни бидоха избити, с трион рязани, на мъки подлагани; умряха с меч убити, скитаха се в овчи и кози кожи, лишавани, оскърбявани и измъчвани (тия, за които светът не беше достоен), скитаха се по пустини и планини, по пещери и земни пропасти. И всички тия, макар и да бяха засвидетелствувани чрез вярата, не получиха обещаното, защото Бог предвиди за нас нещо по-добро, та без нас да не постигнат съвършенство. Затова и ние, заобиколени от такъв голям облак свидетели, нека свалим от себе си всякакво бреме и греха, който ни лесно омотава, и нека с търпение изминем предстоящото нам поприще, имайки пред очи началника и завършителя на вярата – Иисуса.            · Вѣ́рою Моисéй, вели́къ бы́въ, от­вéржеся нарицáтися сы́нъ дщéре    фараóновы:
· пáче [же] извóли страдáти съ людьми́ Бóжiими, нéжели имѣ́ти врéмен­ную грѣхá слáдость,
· бóлшее богáт­ст­во вмѣни́въ Еги́петскихъ сокрóвищъ поношéнiе Христóво: взирá­ше бо на мздовоз­дая́нiе.
· И чтó ещé глагóлю? Не достáнетъ бо ми́ повѣ­ст­вýющу врéмене о гедеóнѣ, Варáцѣ же и сампсóнѣ и Иефѳáи, о Дави́дѣ же и самуи́лѣ, и о [други́хъ] прорóцѣхъ,
· и́же вѣ́рою побѣди́ша цáр­ст­вiя, содѣ́яша прáвду, получи́ша обѣтовáнiя, загради́ша устá львóвъ,
· угаси́ша си́лу óгнен­ную, избѣгóша óстрея мечá, воз­могóша от­ нéмощи, бы́ша крѣ́пцы во бранéхъ, обрати́ша въ бѣ́г­ст­во полки́ чужди́хъ:
· прiя́ша жены́ от­ воскресéнiя мéртвыхъ сво­и́хъ: инíи же избiéни бы́ша, не прiéмше избавлéнiя, да лýчшее воскресéнiе улучáтъ:
· друзíи же ругáнiемъ и рáнами искушéнiе прiя́ша, ещé же и ýзами и темни́цею,
· кáменiемъ побiéни бы́ша, претрéни бы́ша, искушéни бы́ша, убíй­ст­вомъ мечá умрóша, про­идóша въ ми́лотехъ [и] въ кóзiяхъ кóжахъ, лишéни, скорбя́ще, озлóблени:
· и́хже не бѣ́ достóинъ [вéсь] мíръ, въ пусты́нехъ скитáющеся и въ горáхъ и въ вертéпахъ и въ прóпастехъ земны́хъ.
· И сíи вси́ послýше­ст­вани бы́в­ше вѣ́рою, не прiя́ша обѣтовáнiя,
· Бóгу лýчшее чтó о нáсъ предзрѣ́в­шу, да не безъ нáсъ совершéн­ство прiи́мутъ.
· Тѣ́мже ýбо и мы́, толи́къ имýще облежáщь нáсъ о́блакъ свидѣ́телей, гóрдость вся́ку {брéмя вся́ко} от­лóжше и удóбь обстоя́телный грѣ́хъ, терпѣ́нiемъ да течéмъ на предлежáщiй нáмъ пóдвигъ,
· взирáюще на начáлника вѣ́ры и соверши́теля Иисýса.Св. Евангелие
Иоан 1:43 – 51В онова време Иисус поиска да отиде в Галилея, и намира Филипа и му казва: върви след Мене. А Филип беше от Витсаида, от града Андреев и Петров. Филип намира Натанаила и му казва: намерихме Иисуса, сина Иосифов, от Назарет, за Когото писа Моисей в Закона, и говориха пророците. А Натанаил му рече: от Назарет може ли да излезе нещо добро? Филип му казва: дойди и виж. Иисус видя Натанаила да отива към Него и казва: ето истински израилтянин, у когото няма лукавство. Натанаил Му казва: отде ме познаваш? Иисус отговори и му рече: преди Филип да те повика, когато ти беше под смоковницата, видях те. Натанаил Му отговори: Рави! Ти си Син Божий, Ти си Царят Израилев. Иисус му отговори и рече: ти вярваш, понеже ти казах: видях те под смоковницата; по-големи неща от това ще видиш.
И казва му: истина, истина ви говоря: отсега ще виждате небето отворено, и Ангелите Божии да възлизат и слизат над Сина Човечески.· Во время оно восхотѣ́ изы́ти въ Галилéю: и обрѣ́те Фили́ппа и глагóла емý: гряди́ по мнѣ́.
· Бѣ́ [же] Фили́ппъ от­ Виѳсаи́ды, от­ грáда Андрéова и Петрóва.
· Обрѣ́те Фили́ппъ наѳанáила и глагóла емý: егóже писá Моисéй въ закóнѣ и прорóцы, обрѣтóхомъ Иисýса Сы́на Иóсифова, и́же от­ назарéта.
· И глагóла емý наѳанáилъ: от­ назарéта мóжетъ ли чтó добрó бы́ти? Глагóла емý Фили́ппъ: прiиди́ и ви́ждь.
· Ви́дѣ [же] Иисýсъ наѳанáила грядýща къ себѣ́ и глагóла о нéмъ: сé, во­и́стин­ну Изрáилтянинъ, въ нéмже льсти́ нѣ́сть.
· Глагóла емý наѳанáилъ: кáко мя́ знáеши? Отвѣщá Иисýсъ и речé емý: прéжде дáже не воз­гласи́ тебé Фили́ппъ, сýща тя́ подъ смокóвницею ви́дѣхъ тя́.
· Отвѣщá наѳанáилъ и глагóла емý: равви́, ты́ еси́ Сы́нъ Бóжiй, ты́ еси́ Цáрь Изрáилевъ.
· Отвѣщá Иисýсъ и речé емý: занé рѣ́хъ ти́, я́ко ви́дѣхъ тя́ подъ смокóвницею, вѣ́руеши: бóлша си́хъ ýзриши.
· И глагóла емý: ами́нь, ами́нь глагóлю вáмъ, от­сéлѣ ýзрите нéбо от­вéрсто и áнгелы Бóжiя восходя́щыя и низходя́щыя надъ Сы́на человѣ́ческаго.


Песнопения

Възкресен Тропар, глас 1:

Камени запечатану от иудей, и воином стрегущим пречистое тело Твое, воскресл еси, тридневний Спасе, даруяй мирови жизн. 
Сего ради сили небесния вопияху Ти, Жизнодавче:слава воскресению Твоему, Христе,
 слава царствию Твоему, слава смотрению Твоему, едине Человеколюбче.


Макар, че гробът бе запечатан от иудеите
 и войниците пазеха Твоето пречисто тяло, 
Ти възкръсна на третия ден, Спасителю,
 дарувайки живот на света. Затова, Животодателю, небесните сили Ти пееха: Слава на Твоето възкресение, Христе; Слава на Твоето царство; 
Слава на Твоя промисъл, единствений Човеколюбче!

Тропар в Неделя Торжество на Православито, глас 2:

На пречистия Твой образ се покланяме, Благий, като просим прошка за прегрешенията ни, Христе Боже. Защото доброволно си приел с плътта Си да бъдеш издигнат на кръста, за да избавиш нас, които си създал, от робството на врага. Затова с благодарност Ти пеем: Спасителю наш, дошъл да спасиш света, с радоет си изпълнил всичко.

Пречи́стому о́бразу Твоему́ покланя́емся, Благий́, прося́ще проще́ния прегреше́ний на́ших, Христе́ Бо́же, во́лею бо благоволи́л еси́ пло́тию взы́ти на Крест, да изба́виши, я́же созда́л еси́, от рабо́ты вра́жия. Тем благода́рственно вопие́м Ти: ра́дости испо́лнил еси́ вся, Спа́се наш, прише́дый спасти́ мир.

Тропар на храмовия светия: светите равноапостолни  Кирил и Методий, глас :4


Яко апостолом единонравнии и словенских стран учителие, Кирилле и Методие богомудрии,  Владику всех молите,  вся язики словенския утвердити в Православии и единомислии,  умирити мир и спасти души нашя.

Кириле и Методие  богомъдри, Като равни на апостолите и учители на славянските страни, молете Владиката на всичко да утвърди всички славянски народи в православие и единомислие, да умири света и да спаси душите ни.

Кондак на Неделя Торжество на Православито, глас: 2

На тебе, Богородице, бранна помощницва, ние твоите раби пеем победни песни, а като избавени от злини пеем благодарствени химни. Понеже имаш непобедима сила освободи ни от всякакви опасности, та велегласно да ти пеем: Радвай се, Невесто неневестна!

Неопи́санное Сло́во О́тчее, из Тебе́, Богоро́дице, описа́ся воплоща́емь, и оскве́рншийся о́браз в дре́внее вообрази́в, Боже́ственною добро́тою смеси́, но испове́дающе спасе́ние, де́лом и сло́вом сие́ вообража́ем.


БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВA  В ИСПАНИЯ
БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
ЗАПАДНО И СРЕДНОЕВРОПЕЙСКА ЕПАРХИЯ
БПЦ OБЩИНА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" В ОБЛАСТ ВАЛЕНСИЯ НА ИСПАНИЯ
http://bg-tzarkva-ispania.blogspot.com.es/


Няма коментари:

Публикуване на коментар