Търсене - BUSQUEDA

ГОВОРЕТЕ С ВАШИЯ СВЕЩЕНИК

ГОВОРЕТЕ С ВАШИЯ СВЕЩЕНИК
За всяка Ваша грижа, нужда или проблем има молитва и може да се намери разрешение.

26 март, 2016

Енорийски лист с апостолските и евангеските четива, тропари и кондаци които ще бъдат четени в празничните и неделните дни:


  на 27 март
2 Неделя на Великия Пост – Св. Григорий Палама. Св. мчца Матрона Солунска.Утрено св. Евангелие 10
Иоан 21:1 – 14


В онова време, след като възкръсна от мъртвите, Иисус се яви на учениците Си при Тивериадско море. А се яви тъй: бяха заедно Симон Петър и Тома, наричан Близнак, и Натанаил от Кана Галилейска, и Зеведеевите синове, и други двама от учениците Му. Симон Петър им казва: отивам да ловя риба. Казват му: ще дойдем и ние с тебе. Излязоха и веднага се качиха на кораба, ала нищо не уловиха през нея нощ. А когато се вече разсъмна, Иисус застана на брега; но учениците не познаха, че е Иисус. Иисус им казва: деца, имате ли нещо за ядене? Те Му отговориха: не. А Той им рече: хвърлете мрежата отдясно на кораба, и ще намерите. Хвърлиха, и не можаха вече да я измъкнат поради многото риба. Тогава ученикът, когото Иисус обичаше, каза на Петра: Господ е. А Симон Петър, като чу, че е Господ, препаса дрехата си (защото беше гол) и се хвърли в морето. А другите ученици преплуваха с кораб (защото не бяха далеч от земята, на около двеста лакти), като влечаха мрежата с рибата. А когато излязоха на земята, виждат накладен огън, и на него турена риба и хляб. Иисус им казва: донесете от рибата, що сега уловихте. Симон Петър отиде, та извлече на земята мрежата, пълна с едри риби, на брой сто петдесет и три; и макар да бяха толкова, мрежата се не съдра. Иисус им казва: дойдете, обядвайте. И никой от учениците не смееше да Го попита: кой си Ти? понеже знаеха, че е Господ. Дохожда Иисус, взима хляба и им дава, също и рибата.Това беше вече трети път, как Иисус се яви на Своите ученици, след като възкръсна от мъртвите. Църковнославянски

·         Посéмъ яви́ся пáки Иисýсъ ученикóмъ [сво­и́мъ, востáвъ от­ мéртвыхъ,] на мóри тиверiáдстѣмъ. Яви́ся же си́це:
·         бя́ху вкýпѣ Си́монъ пéтръ, и Ѳомá нарицáемыйблизнéцъ, и Нафанáилъ, и́же [бѣ́] от­ кáны Галилéйскiя, и сы́на зеведéова, и и́на от­ учени́къ егó двá.
·         Глагóла и́мъ Си́монъ пéтръ: идý ры́бы лови́ти. Глагóлаша емý: и́демъ и мы́ съ тобóю. Изыдóша [же] и всѣдóша áбiе въ корáбль, и въ тý нóщь не я́ша ничесóже.
·         У́тру же бы́в­шу, стá Иисýсъ при­­ брéзѣ: не познáша же ученицы́, я́ко Иисýсъ éсть.
·         Глагóла же и́мъ Иисýсъ: дѣ́ти, едá чтó снѣ́дно и́мате? Отвѣщáша емý: ни́.
·         О́нъ же речé и́мъ: ввéрзите мрéжу о деснýю странý корабля́ и обря́щете. Ввергóша же, и ктомý не можáху при­­влещи́ ея́ от­ мнóже­ст­ва ры́бъ.
·         Глагóла же учени́къ тóй, егóже любля́ше Иисýсъ, Петрóви: Госпóдь éсть. Си́монъ же пéтръ слы́шавъ, я́ко Госпóдь éсть, епенди́томъ препоя́сася, бѣ́ бо нáгъ, и ввéржеся въ мóре:
·         а друзíи ученицы́ кораблецéмъ прiидóша, не бѣ́ша бо далéче от­ земли́, но я́ко двѣ́ стѣ́ лактéй, влекýще мрéжу ры́бъ.
·         Егдá ýбо излѣзóша на зéмлю, ви́дѣша óгнь лежáщь, и ры́бу на нéмъ лежáщу и хлѣ́бъ.
·         [И] глагóла и́мъ Иисýсъ: при­­неси́те от­ ры́бъ, я́же я́сте ны́нѣ.
·         Влѣ́зъ [же] Си́монъ пéтръ, извлечé мрéжу на зéмлю, пóлну вели́кихъ ры́бъ стó [и] пятьдеся́тъ [и] три́: и толи́ко сýщымъ, не протóржеся мрéжа.
·         Глагóла и́мъ Иисýсъ: прiиди́те, обѣ́дуйте. Ни еди́нъ же смѣ́яше от­ учени́къ истязáти егó: ты́ ктó еси́? вѣ́дяще, я́ко Госпóдь éсть.
·         Прiи́де же Иисýсъ, и прiя́тъ хлѣ́бъ, и дадé и́мъ, и ры́бу тáкожде.
·         Сé ужé трéтiе яви́ся Иисýсъ ученикóмъ сво­и́мъ, востáвъ от­ мéртвыхъ.


На св. Литургия   

  
Апостол
Евр. 1:10 – 2:3

Прокимен, глас 4

В начало Ти, Господи, си основал земята, и небесата са дело на Твоите ръце; те ще загинат, Ти пребъдваш; всички ще овехтеят като дреха; ще ги свиеш като наметало, и те ще се изменят: но Ти си все Същият, и Твоите години няма да се свършат". А кому от Ангелите някога Бог е казал: "седи от дясната Ми страна, докле туря Твоите врагове подножие на нозете Ти"? Нали те всички са духове служебни, провождани да служат на ония, които ще наследят спасение? Затова трябва да бъдем особено внимателни към онова, що сме чули, та да не би някак да отпаднем. Защото, ако изреченото чрез Ангели слово излезна вярно, и всяко престъпление и непослушание получи праведна отплата, как ние ще избегнем, ако занемарим такова велико спасение, което, бидейки отначало проповядвано от Господа, ни се удостовери от ония, които го бяха чули от Него?


Църковнославянски


·         И [пáки]: въ начáлѣ ты́, Гóсподи, зéмлю основáлъ еси́, и дѣлá рукý твоéю сýть небесá:
·         тá поги́бнутъ, ты́ же пребывáеши: и вся́, я́коже ри́за, обетшáютъ,
·         и я́ко одéжду свiéши и́хъ, и измѣня́т­ся: ты́ же тóйжде еси́, и лѣ́та твоя́ не оскудѣ́ютъ.
·         Комý же от­ áнгелъ речé когдá: сѣди́ о деснýю менé, дóндеже положý враги́ твоя́ поднóжiе нóгъ тво­и́хъ?
·         Не вси́ ли сýть служéбнiи дýси, въ служéнiе посылáеми за хотя́щихъ наслѣ́довати спасéнiе?
·         Сегó рáди подобáетъ нáмъ ли́шше внимáти слы́шан­нымъ, да не когдá от­падéмъ.
 А́ще бо глагóлан­ное áнгелы слóво бы́сть извѣ́стно, и вся́ко преступлéнiе и ослушáнiе прáведное прiя́тъ мздовоз­дая́нiе:
·         кáко мы́ убѣжи́мъ, о толи́цѣмъ неради́в­ше спасéнiи, éже зачáло прiéмь глагóлатися от­ Гóспода, слы́шав­шими въ нáсъ извѣсти́ся,
Св. Евангелие
Марка 2:1 – 12


В онова време Иисус влезе в Капернаум; и се разчу, че е в една къща. Тозчас се събраха мнозина, тъй че и пред вратата не можеха да се поберат; и Той им проповядваше словото. И дойдоха при Него с един разслабен, когото носеха четворица, и като не можеха да се приближат до Него поради навалицата, разкриха и пробиха покрива на къщата, дето се намираше Той, и спуснаха одъра, на който лежеше разслабеният. Като видя вярата им, Иисус каза на разслабения: чедо, прощават ти се греховете. Там седяха някои от книжниците и размишляваха в сърцата си: какво тъй богохулствува Тоя? Кой може да прощава грехове, освен един Бог? Иисус, веднага като узна с духа Си, че размишляват тъй в себе си, рече им: що размишлявате това в сърцата си? Кое е по-лесно да кажа на разслабения: прощават ти се греховете ли, или да кажа: стани, вземи си одъра и ходи? Но за да знаете, че Син Човеческий има власт на земята да прощава грехове (казва на разслабения): тебе казвам: стани, вземи си одъра и върви у дома си. Той веднага стана и, като взе одъра си, излезе пред всички, тъй че всички се чудеха и славеха Бога, като казваха: никога такова нещо не сме виждали. Църковнославянски


·         И вни́де пáки въ капернаýмъ по днéхъ: и слы́шано бы́сть, я́ко въ домý éсть.
·         И áбiе собрáшася мнóзи, я́коже ктомý не вмещáтися ни при­­ двéрехъ: и глагóлаше и́мъ слóво.
·         И прiидóша къ немý нося́ще разслáблен­на [жи́лами], носи́ма четы́рьми:
·         и не могýщымъ при­­бли́житися къ немý нарóда рáди, от­кры́ша покрóвъ, идѣ́же бѣ́, и прокопáв­ше свѣ́сиша óдръ, на нéмже разслáблен­ный лежá­ше.
·         Ви́дѣвъ же Иисýсъ вѣ́ру и́хъ, глагóла разслáблен­ному: чáдо, от­пущáют­ся тебѣ́ грѣси́ тво­и́.
·         Бя́ху же нѣ́цыи от­ кни́жникъ тý седя́ще и помышля́юще въ сердцáхъ сво­и́хъ:
·         чтó сéй тáко глагóлетъ хулы́? ктó мóжетъ оставля́ти грѣхи́, тóкмо еди́нъ Бóгъ?
·         И áбiе разумѣ́въ Иисýсъ Дýхомъ сво­и́мъ, я́ко тáко тíи помышля́ютъ въ себѣ́, речé и́мъ: чтó сiя́ помышля́ете въ сердцáхъ вáшихъ?
·         чтó éсть удóбѣе? рещи́ разслáблен­ному: от­пущáют­ся тебѣ́ грѣси́? или́ рещи́: востáни, и воз­ми́ óдръ твóй, и ходи́?
·         но да увѣ́сте, я́ко влáсть и́мать Сы́нъ человѣ́ческiй на земли́ от­пущáти грѣхи́: глагóла разслáблен­ному:
·         тебѣ́ глагóлю: востáни, и воз­ми́ óдръ твóй, и иди́ въ дóмъ твóй.
·         И востá áбiе, и взéмъ óдръ, изы́де предъ всѣ́ми: я́ко диви́тися всѣ́мъ и слáвити Бóга, глагóлющымъ, я́ко николи́же тáко ви́дѣхомъ.
Песнопения


Възкресен Тропар, глас 2:


Егда снизшел еси к смерти, Животе безсмертный, тогда ад умертвил еси блистанием Божества.
Егда же и умершыя от преисподних воскресил еси, вся силы небесныя взываху: Жизнодавче, Христе Боже наш, слава Тебе.


Животе безсмъртни, когато слезе при смъртта, тогава Ти си  умъртвил ада с блясъка на Божеството; а когато и умрелите си възкресил от преизподнята, всички небесни силипееха: Животодателю, Христе Боже наш, слава на Тебе.Тропар на 2 Неделя на Великия Пост – на Св. Григорий Палама, глас: 8


Православия светильниче,  Церкве утверждение и учителю,  монахов доброто,  богословов поборниче непреборимый, Григорие чудотворче,  Фессалонитская похвало, проповедниче благодати,  молися выну спастися душам нашим.


Светилниче на Православието, твърдиня и учител на Църквата, украса на монасите, необорим поборник на богословието, Григорие чудотворче, солунска похвало, проповедниче на благодатта, моли се винаги да се спасят душите ни.Тропар на храмовия светия: светите равноапостолни  Кирил и Методий, глас :4

 


Яко апостолом единонравнии и словенских стран учителие, Кирилле и Методие богомудрии,  Владику всех молите,  вся язики словенския утвердити в Православии и единомислии,  умирити мир и спасти души нашя.


Кириле и Методие  богомъдри, Като равни на апостолите и учители на славянските страни, молете Владиката на всичко да утвърди всички славянски народи в православие и единомислие, да умири света и да спаси душите ни.


Кондак на 2 Неделя на Великия Пост, глас: 8


Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти, раби Твои, Богородице, но, яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная.


На тебе, Богородице, бранна помощнице, ние твоите раби пеем победни песни, а като избавени от злини пеем благодарствени химни. Понеже имаш непобедима сила освободи ни от всякакви опасности, та велегласно да ти пеем: Радвай се, Невесто неневестна!


БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВA  В ИСПАНИЯ
БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
ЗАПАДНО И СРЕДНОЕВРОПЕЙСКА ЕПАРХИЯ
БПЦ OБЩИНА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" В ОБЛАСТ ВАЛЕНСИЯ НА ИСПАНИЯ
http://bg-tzarkva-ispania.blogspot.com.es/


Няма коментари:

Публикуване на коментар