Търсене - BUSQUEDA

ГОВОРЕТЕ С ВАШИЯ СВЕЩЕНИК

ГОВОРЕТЕ С ВАШИЯ СВЕЩЕНИК
За всяка Ваша грижа, нужда или проблем има молитва и може да се намери разрешение.
ВЪПРОСИ КЪМ СВЕЩЕНИКА: http://santa-lucia.site/

02 април, 2016

Енорийски лист с апостолските и евангеските четива, тропари и кондаци които ще бъдат четени в празничните и неделните дни:


  на 3 април
Трета Неделя на Великия Пост – Кръстопоклонна. Преп. Никита Изповедник, игумен Мидийски. 


Утрено св. Евангелие 11[Зач. 67.]
Иоана 21:15 – 25

В онова време Иисус се яви на учениците си, след като възкръсна от мъртвите и казва на Симона Петра: Симоне Ионин, любиш ли Ме повече, отколкото тия? Петър Му казва: да, Господи! Ти знаеш, че Те обичам. Иисус му казва: паси Моите агънца. Казва му пак втори път: Симоне Ионин, любиш ли Ме? Петър Му казва: да, Господи! Ти знаеш, че Те обичам. Иисус му казва: паси Моите овци. Казва му трети път: Симоне Ионин, обичаш ли Ме? Петър се натъжи, за дето третия път му каза: обичаш ли Ме? и Му рече: Господи, Ти всичко знаеш; Ти знаеш, че Те обичам. Иисус му казва: паси Моите овци. Истина, истина ти казвам: когато беше по-млад, сам се опасваше и ходеше, където си щеше; а кога остарееш, ще простреш ръцете си, и друг ще те опаше и поведе, където не щеш. А това Той рече, като даваше да се разбере, с каква смърт Петър ще прослави Бога. И като рече това, казва му: върви подире Ми. А Петър, като се обърна, вижда, че върви подире му ученикът, когото Иисус обичаше, и който на вечерята се бе облегнал на гърдите Му и рекъл: Господи, кой ще Те предаде? Него като видя, Петър дума на Иисуса: Господи, а тоя - какво? Иисус му казва: ако искам да пребъде той, докле дойда, тебе що ти е? Ти върви подире Ми. И разнесе се тая дума между братята, че тоя ученик няма да умре. Но Иисус му не рече, че няма да умре, но: ако искам да пребъде той, докле дойда, тебе що ти е? Този е ученикът, който свидетелствува за тия неща и ги написа; и знаем, че свидетелството му е истинско. Има и много други работи, които извърши Иисус и за които, ако би се писало подробно, чини ми се, и цял свят не би побрал написаните книги. Амин. 


Църковнославянски
·         Егдá же обѣ́доваше, глагóла Си́мону Петрý Иисýсъ: Си́моне Иóнинъ, лю́биши ли мя́ пáче си́хъ? Глагóла емý: éй, Гóсподи, ты́ вѣ́си, я́ко люблю́ тя. Глагóла емý: паси́ áгнцы моя́.
·         Глагóла емý пáки вторó­е: Си́моне Иóнинъ, лю́биши ли мя́? Глагóла емý: éй, Гóсподи, ты́ вѣ́си, я́ко люблю́ тя. Глагóла емý: паси́ óвцы моя́.
·         Глагóла емý трéтiе: Си́моне Иóнинъ, лю́биши ли мя́? Оскорбѣ́ [же] пéтръ, я́ко речé емý трéтiе: лю́биши ли мя́? и глагóла емý: Гóсподи, ты́ вся́ вѣ́си: ты́ вѣ́си, я́ко люблю́ тя. Глагóла емý Иисýсъ: паси́ óвцы моя́.
·         Ами́нь, ами́нь глагóлю тебѣ́: егдá бы́лъ еси́ ю́нъ, поя́сал­ся еси́ сáмъ, и ходи́лъ еси́, áможе хотѣ́лъ еси́: егдá же состарѣ́ешися, воз­дѣ́жеши рýцѣ тво­и́, и и́нъ тя́ поя́шетъ, и ведéтъ, áможе не хóщеши.
·         Сié же речé, назнáменуя, кó­ею смéртiю прослáвитъ Бóга. И сiя́ рéкъ, глагóла емý: иди́ по мнѣ́.
·         Обрáщься же пéтръ ви́дѣ ученикá, егóже любля́ше Иисýсъ, вслѣ́дъ идýща, и́же и воз­лежé на вéчери на пéрси егó и речé: Гóсподи, ктó éсть предая́й тя́?
·         Сегó ви́дѣвъ пéтръ, глагóла Иисýсови: Гóсподи, сéй же чтó?
·         Глагóла емý Иисýсъ: áще хощý, да тóй пребывáетъ, дóндеже прiидý, чтó къ тебѣ́? ты́ по мнѣ́ гряди́.
·         Изы́де же слóво сé въ брáтiю, я́ко учени́къ тóй не ýмретъ. И не речé емý Иисýсъ, я́ко не ýмретъ, но: áще хощý томý пребывáти, дóндеже прiидý, чтó къ тебѣ́?
·         Сéй éсть учени́къ свидѣ́тел­ст­вуяй о си́хъ, и́же и написá сiя́: и вѣ́мъ, я́ко и́стин­но éсть свидѣ́тел­ст­во егó.
·         Сýть же и и́на мнóга, я́же сотвори́ Иисýсъ, я́же áще бы по еди́ному пи́сана бы́ша, ни самомý мню́ [всемý] мíру вмѣсти́ти пи́шемыхъ кни́гъ. Ами́нь. На св. Литургия   

  
Апостол
Евр. 4:14 – 5:6 [Зач. 311.]

Прокимен, глас

Братя, като имаме велик Първосвещеник, Който е преминал през небесата, Иисуса, Сина Божий нека се държим о вероизповеданието. Защото ние имаме не такъв първосвещеник, който не би могъл да ни съчувствува в нашите немощи, а такъв, Който е изкушен като нас във всичко, освен в грях. И тъй, нека дръзновено пристъпваме към престола на благодатта, за да получим милост и да намерим благодат за благовременна помощ. Защото всеки първосвещеник, измежду човеци избиран, за човеци се поставя да служи Богу, за да принася дарове и жертви за грехове, и да може да бъде снизходителен към невежи и заблудени, понеже и сам е обложен с немощ; и затова е длъжен както за народа, тъй и за себе си да принася жертви за грехове. И никой се сам не сдобива с тая почест, освен оня, който е призван от Бога, както и Аарон. Тъй и Христос не Сам прослави Себе Си, за да бъде първосвещеник, а Го прослави Оня, Който Му е казал: "Син Мой си Ти, Аз днес Те родих"; както и другаде казва: "Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков". 

Цyрковнославянски

·         Имýще ýбо архiерéа вели́ка, прошéдшаго небесá, Иисýса Сы́на Бóжiя, да держи́мся исповѣ́данiя.
·         Не и́мамы бо архiерéа не могýща спострадáти нéмощемъ нáшымъ, но искушéна по вся́ческимъ по подóбiю, рáзвѣ грѣхá.
·         Да при­­ступáемъ ýбо съ дерзновéнiемъ къ престóлу благодáти, да прiи́мемъ ми́лость и благодáть обря́щемъ во благоврéмен­ну пóмощь.
·         Вся́къ бо первосвящéн­никъ, от­ человѣ́къ прiéмлемь, за человѣ́ки поставля́ет­ся на слýжбы я́же къ Бóгу, да при­­нóситъ дáры же и жéртвы о грѣсѣ́хъ,
·         спострадáти могíй невѣ́ж­ст­ву­ю­щымъ и заблуждáющымъ, понéже и тóй нéмощiю обложéнъ éсть:
·         и сегó рáди дóлженъ éсть я́коже о лю́дехъ, тáкожде и о себѣ́ при­­носи́ти за грѣхи́.
·         [Зач..] И никтóже сáмъ себѣ́ прiéмлетъ чéсть, но звáн­ный от­ Бóга, я́коже и Аарóнъ.
·         Тáко и Христóсъ не себé прослáви бы́ти первосвящéн­ника, но глагóлавый къ немý: Сы́нъ мóй еси́ ты́, áзъ днéсь роди́хъ тя́:
·         я́коже и и́ндѣ глагóлетъ: ты́ еси́ свящéн­никъ во вѣ́къ по чи́ну Мелхиседéкову.


Св. Евангелие
Марка 8:34 – 9:1[Зач. 37.] 


Рече Господ: който иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и Ме последва. Защото, който иска да спаси душата си, ще я погуби; а който погуби душата си заради Мене и Евангелието, той ще я спаси. Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си? Защото, който се срами от Мене и от думите Ми в тоя прелюбодеен и грешен род, и Син Човечески ще се срами от него, кога дойде в славата на Отца Си със светите Ангели. И рече им: истина ви казвам: тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят царството Божие, дошло в сила.


 Цyрковнославянски

·         Речé Госпóдь: и́же хóщетъ по мнѣ́ ити́, да от­вéржет­ся себé, и вóзметъ крéстъ свóй, и по мнѣ́ грядéтъ:
·         и́же бо áще хóщетъ дýшу свою́ спасти́, погуби́тъ ю́: а и́же погуби́тъ дýшу свою́ менé рáди и евáнгелiа, тóй спасéтъ ю́:
·         кáя бо пóльза человѣ́ку, áще прiобря́щетъ мíръ вéсь, и отщети́тъ дýшу свою́?
·         или́ чтó дáстъ человѣ́къ измѣ́ну на души́ сво­éй?
·         и́же бо áще постыди́т­ся менé и мо­и́хъ словéсъ въ рóдѣ сéмъ прелюбо­дѣ́йнѣмъ и грѣ́шнѣмъ, и Сы́нъ человѣ́ческiй постыди́т­ся егó, егдá прiи́детъ во слáвѣ Отцá сво­егó со áнгелы святы́ми.
·         И глагóлаше и́мъ: ами́нь глагóлю вáмъ, я́ко сýть нѣ́цыи от­ здѣ́ стоя́щихъ, и́же не и́мутъ вкуси́ти смéрти, дóндеже ви́дятъ цáр­ст­вiе Бóжiе при­­шéдшее въ си́лѣ.Песнопения


Възкресен Тропар, глас 3:

Да веселятся небесная, да радуются земная, яко сотвори державу мишцею своею Господ: попра смертию смерт, первенец мертвих бист, из чрева адова избави нас, и подаде мирови велию милость.

Да се веселят небесните, да се радват земните, защото с мишцата Си, Господ одържа победа: със смъртта Си победи смъртта, стана първороден от мъртвите, избави ни от утробата на ада и дапи на света велика милост.


Тропар на 3 Неделя на Великия Пост – на св.  Кръст, глас: 1


Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́,  и благослови́ достоя́ние Твое́, побе́ди на сопроти́вния да́руя,  и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́телство.

Спаси, Господи, Твоите люде и благослови достянието Си, като му даряваш победа над враговете и запазваш с кръста Си Твоя народ.


Тропар на храмовия светия: св. Преподобномъченик Яков Костурски, глас 8


В тебе, отче, известно спасеся еже по образу: приим бо Крест, последовал еси Христу,  и дея учил еси презирати убо плот, преходит бо, прилежати же о души, вещи безсмертней,  темже и со Ангели срадуется, преподобне Якове дух твой.

В тебе, отче, точно се запази образът Божий, защото ти, като прие кръста, си последвал Христа и на дело си показал да презираме плътта, понеже е преходна, а да се грижим за душата, която е безсмъртна. За това и твоят Дух, преподобни Якове, се радва с ангелите.

 Кондак на 3 Неделя на Великия Пост, глас: 8


Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти, раби Твои, Богородице, но, яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная.


На тебе, Богородице, бранна помощнице, ние твоите раби пеем победни песни, а като избавени от злини пеем благодарствени химни. Понеже имаш непобедима сила освободи ни от всякакви опасности, та велегласно да ти пеем: Радвай се, Невесто неневестна!


БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВA  В ИСПАНИЯ
БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
ЗАПАДНО И СРЕДНОЕВРОПЕЙСКА ЕПАРХИЯ
БПЦ OБЩИНА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" В ОБЛАСТ ВАЛЕНСИЯ НА ИСПАНИЯ

http://bg-tzarkva-ispania.blogspot.com.es/

Няма коментари:

Публикуване на коментар