Търсене - BUSQUEDA

ГОВОРЕТЕ С ВАШИЯ СВЕЩЕНИК

ГОВОРЕТЕ С ВАШИЯ СВЕЩЕНИК
За всяка Ваша грижа, нужда или проблем има молитва и може да се намери разрешение.
ВЪПРОСИ КЪМ СВЕЩЕНИКА: http://santa-lucia.site/

09 април, 2016

Енорийски лист с апостолските и евангеските четива, тропари и кондаци които ще бъдат четени в празничните и неделните дни:

 на 10 април
 Четвърта Неделя на Великия Пост – Преп. Йоан Лествичник. Св. Мчци Терентий и Помпий. 


Утрено св. Евангелие 1
Мат. 28:16 – 20

В онова време единайсетте ученици отидоха в Галилея, на планината, дето им бе заповядал Иисус; и като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха. И като се приближи Иисус, заговори и им рече: даде Ми се всяка власт на небето и на земята. И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин.


Църковнославянски


·         [Зач. 116.] Во время оно Еди́нiи же ­нá­де­ся­те ученицы́ идóша въ Галилéю, въ гóру, áможе повелѣ́ и́мъ Иисýсъ:
·         и ви́дѣв­ше егó, поклони́шася емý: óви же усумнѣ́шася.
·         И при­­стýпль Иисýсъ, речé и́мъ, глагóля: дадéся ми́ вся́ка влáсть на небеси́ и на земли́:
·         шéдше ýбо научи́те вся́ язы́ки, крéстя́ще и́хъ во и́мя Отцá и Сы́на и Святáго Дýха,
·         учáще и́хъ блюсти́ вся́, ели́ка заповѣ́дахъ вáмъ: и сé, áзъ съ вáми éсмь во вся́ дни́ до скончáнiя вѣ́ка. Ами́нь.На св. Литургия   

  
Апостол
Зачало: 314, Евр. 6:13 – 24,

Прокимен, глас 7

Да тържествуват светиите в сшлава, да се радват върху леглата си.
Стих: Пейте Господу песен нова; хвала Нему в събранията на светиите.

Премъдрост


Братя, Бог, когато даваше обещание на Авраама, понеже нямаше никого по-горен, в когото да се закълне, закле се в Себе Си,  думайки: "наистина ще те благословя и преблагословя, ще те размножа и преумножа". И тъй, с дълготърпение Авраам получи обещанието. Човеците се кълнат в по-горен от себе си, и клетвата за потвърждение туря край на всяко противоречие помежду им.  Затова Бог, като особено искаше да покаже към наследниците на обещанието неизменната Си воля, си послужи с клетва, та чрез две неизменни неща, в които не е възможно Бог да излъже, да имаме твърда утеха ние, които прибягнахме да се хванем о предстоящата нам надежда, която за душата ни е като непоклатна и яка котва и която влиза най-вътре, зад завесата, където Иисус влезе предтеча за нас, като стана Първосвещеник навеки по чина Мелхиседеков. 


Церковнославянский


·         [Зач. 314.] Авраáму бо обѣтовáя Бóгъ, понéже ни еди́нѣмъ имя́ше бóлшимъ кля́тися, кля́т­ся собóю,
·         глагóля: во­и́стин­ну благословя́ благословлю́ тя и умножáя умнóжу тя́.
·         И тáко долготерпѣ́въ, получи́ обѣтовáнiе.
·         Человѣ́цы бо бóлшимъ кленýт­ся, и вся́кому и́хъ прекослóвiю кончи́на во извѣщéнiе кля́тва [éсть].
·         Въ нéмже ли́шше хотя́ Бóгъ показáти наслѣ́дникомъ обѣтовáнiя непрелóжное совѣ́та сво­егó, ходáтай­ст­вова кля́твою:
·         да двѣмá вéщьми непрелóжными, въ ни́хже невоз­мóжно солгáти Бóгу, крѣ́пкое утѣшéнiе и́мамы при­­бѣ́гшiи я́тися за предлежáщее уповáнiе,
·         éже áки кóтву и́мамы души́, твéрду же и извѣ́стну, и входя́щую во внýтрен­нѣйшее завѣ́сы,
·         идѣ́же Предтéча о нáсъ вни́де Иисýсъ, по чи́ну Мелхиседéкову первосвящéн­никъ бы́въ во вѣ́ки.


Св. Евангелие
Зачало: 40, Марка 9:17 - 31

В онова време някойси човек дойде при Иисус и, като му се кланяше, рече: Учителю, доведох при Тебе сина си, хванат от ням дух: дето и да го прехване, тръшка го, и той се запеня, и скърца със зъби, и се вцепенява. Говорих на учениците Ти да го изгонят, ала не можаха. Иисус му отговори и рече: о, роде неверен, докога ще бъда с вас? докога ще ви търпя? Доведете го при Мене! И доведоха го при Него. Щом бесният Го видя, духът го стресе; той падна на земята и се валяше запенен. И попита Иисус баща му: колко време има, откак му става това? Той отговори: от детинство; и много пъти духът го хвърляше и в огън, и във вода, за да го погуби; но, ако можеш нещо, смили се над нас и ни помогни. Иисус му рече: ако можеш да повярваш, всичко е възможно за вярващия. И веднага бащата на момчето викна и със сълзи казваше: вярвам, Господи! помогни на неверието ми. А Иисус, като видя, че се стича народ, запрети на нечистия дух и му рече: дух неми и глухи, Аз ти заповядвам: излез из него, и не влизай вече в него! И духът, като изкрещя и го стресе силно, излезе; а момчето стана като мъртво, та мнозина казваха, че то е умряло. Но Иисус, като го хвана за ръка, изправи го; и то стана. И като влезе Иисус в една къща, учениците Му Го попитаха насаме: защо не можахме ние да го изгоним? Отговори им: тоя род с нищо не може да излезе, освен с молитва и пост. Като излязоха оттам, минуваха през Галилея; и Той не искаше някой да узнае. Защото учеше учениците Си и им казваше, че Син Човечески ще бъде предаден в човешки ръце, и ще Го убият, и на третия ден след убиването ще възкръсне.

Църковнославянски


·         [Зач. 40.] И от­вѣщáвъ еди́нъ от­ нарóда речé: учи́телю, при­­ведóхъ сы́на мо­егó къ тебѣ́, имýща дýха нѣ́ма:
·         и идѣ́же коли́ждо и́метъ егó, разбивáетъ егó, и пѣ́ны тещи́тъ, и скрежéщетъ зубы́ сво­и́ми, и оцѣпенѣвáетъ: и рѣ́хъ ученикóмъ тво­и́мъ, да изженýтъ егó, и не воз­могóша.
·         О́нъ же от­вѣщáвъ емý глагóла: о, рóде невѣ́ренъ, докóлѣ въ вáсъ бýду? докóлѣ терплю́ вы? при­­веди́те егó ко мнѣ́.
·         И при­­вѣдóша егó къ немý. И ви́дѣвъ егó, áбiе дýхъ стрясé егó: и пáдъ на земли́, валя́шеся, пѣ́ны тещя́.
·         И вопроси́ отцá егó: коли́ко лѣ́тъ éсть, от­нéлѣже сié бы́сть емý? О́нъ же речé: издѣ́тска:
·         и мнóгажды во óгнь ввéрже егó и въ вóды, да погуби́тъ егó: но áще чтó мóжеши, помози́ нáмъ, милосéрдовавъ о нáсъ.
·         Иисýсъ же речé емý: éже áще чтó мóжеши вѣ́ровати, вся́ воз­мóжна вѣ́ру­ю­щему.
·         И áбiе возопи́въ отéцъ отрочáте, со слезáми глагóлаше: вѣ́рую, Гóсподи: помози́ мо­емý невѣ́рiю.
·         Ви́дѣвъ же Иисýсъ, я́ко сри́щет­ся нарóдъ, запрети́ дýху нечи́стому, глагóля емý: дýше нѣмы́й и глухíй, áзъ ти́ повѣлевáю: изы́ди изъ негó и ктомý не вни́ди въ негó.
·         И возопи́въ и мнóго пружáвся, изы́де: и бы́сть я́ко мéртвъ, я́коже мнóзѣмъ глагóлати, я́ко ýмре.
·         Иисýсъ же éмь егó за рýку, воз­дви́же егó: и востá.
·         И в­шéдшу емý въ дóмъ, ученицы́ егó вопрошáху егó еди́наго: я́ко мы́ не воз­могóхомъ изгнáти егó?
·         И речé и́мъ: сéй рóдъ ничи́мже мóжетъ изы́ти, тóкмо моли́твою и постóмъ.
·         И от­тýду изшéдше, идя́ху сквоз­ѣ́ Галилéю: и не хотя́ше, да ктó увѣ́сть.
·         Учá­ше бо ученики́ своя́ и глагóлаше и́мъ, я́ко Сы́нъ человѣ́ческiй прéданъ бýдетъ въ рýцѣ человѣ́честѣ, и убiю́тъ егó: и убiéнъ бы́въ, въ трéтiй дéнь воскрéснетъ.


Песнопения


Възкресен Тропар, глас 4:

Светлую воскресения проповедь от ангела уведеша Господни ученицы, и прадеднее осуждение отвергшя, апостолом хвалящеся глаголаху: испровержеся смерть, воскресе Христос Бог, даруяй мирови велию милость.


Когато ученичките на Господа от Ангела узнаха светлата вест за Възкресението и се избавиха от присъдата над прародителите, те се хвалеха на апостолите и думаха: смъртта е победена, възкръсна Христос Бог, Който дарява на света велика милост.


Тропар на 4 Неделя на Великия Пост – на Преп. Йоан Лествичник, глас 1:


Пустынний жител и в телеси Ангел и чудотворец явился еси, богоносе отче наш Иоанне, постом, бдением, молитвою Небесная дарования приим, исцеляеши недужния и души верою притекающих ти. Слава Давшему ти крепост, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления.


Жител на пустинята и ангел в тяло, и чудотворец си се явил, богоносни отче наш Иоане, кати си получил чрез пост, бдение и молитва небесни дарове; изцерявашболни и душите на тези, които с вяра прибягват към тебе. Слава на Този, Който ти даде сила, слава на Увенчалия те, слава на Този, Който чрез тебе на всички дава изцерение.


Тропар на храмовия светия: на светите равноапостолни  Кирил и Методий, глас :4

 


Яко апостолом единонравнии и словенских стран учителие, Кирилле и Методие богомудрии,  Владику всех молите,  вся язики словенския утвердити в Православии и единомислии,  умирити мир и спасти души нашя.


Кириле и Методие  богомъдри, Като равни на апостолите и учители на славянските страни, молете Владиката на всичко да утвърди всички славянски народи в православие и единомислие, да умири света и да спаси душите ни.Кондак на 4 Неделя на Великия Пост, глас: 8


Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти, раби Твои, Богородице, но, яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная.


На тебе, Богородице, бранна помощнице, ние твоите раби пеем победни песни, а като избавени от злини пеем благодарствени химни. Понеже имаш непобедима сила освободи ни от всякакви опасности, та велегласно да ти пеем: Радвай се, Невесто неневестна!


БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВA  В ИСПАНИЯ
БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
ЗАПАДНО И СРЕДНОЕВРОПЕЙСКА ЕПАРХИЯ
БПЦ OБЩИНА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" В ОБЛАСТ ВАЛЕНСИЯ НА ИСПАНИЯ
http://bg-tzarkva-ispania.blogspot.com.es/Няма коментари:

Публикуване на коментар